Op 23 september 2014, hebben wereldleiders elkaar ontmoet
tijdens de Klimaattop van de Verenigde Naties in New York met de hoop om de
patstelling in de klimaatonderhandelingen te doorbreken en alle partijen aan te
sporen tot meer daadkracht. De internationale onderhandelingen over
klimaatverandering zijn, in de aanloop naar de ondertekening van een nieuw
wereldverdrag tijdens de Klimaattop in december 2015 in Parijs, een kritieke
fase ingegaan.

 

In de Republiek China (Taiwan) is in 2008 door het
ambitieuze beleid van de overheid gericht op stimulering van energiebesparing
en vermindering van koolstofdioxide (CO2), een negatieve groei van de uitstoot
van CO2 op basis van fossiele brandstoffen ontstaan. Dat was voor het eerst
sinds 1990 en in de afgelopen jaren is de uitstoot min of meer gestabiliseerd.
Hoewel de uitstoot in 2013 in totaal 250,3 miljoen ton bedroeg, een kleine
verhoging van 0,67 procent ten opzichte van 2012, blijft deze onder de
historische piek van 2007. De intensiteit van de uitstoot op Taiwan is op
gelijke wijze aan het afnemen, van 0,0197 kg CO2/USD tot 0,0163 kg CO2/USD in
2013. Dit onderstreept het positieve effect dat overheidsbeleid en onderwijs
hebben op de ontkoppeling van de uitstoot van broeikasgassen van de economische
groei.

 

Taiwan is momenteel bezig met het opzetten van haar
Ministerie van Milieu en Hulpbronnen om zich beter te kunnen richten op de
preventie van vervuiling, aanpassing aan de klimaatverandering, beheer van het
stroomgebied, rampenpreventie en natuurbeheer, waarmee een nieuw tijdperk wordt
ingeleid ter bescherming van het milieu. Het doel is het duurzamer maken van
het milieu, besparing van energie, vermindering van de uitstoot en
milieuvervuiling, om daarmee een omgeving te scheppen met een laag risico dat
gekenmerkt wordt door schone productie, een comfortabele levensstandaard en
ongerepte ecosystemen. Als Taiwan de mogelijkheid aan kan grijpen om een groene
economie te ontwikkelen en dit kan integreren met overheidsbeleid en wetgeving,
met betrokkenheid van de publieke en private sector en met marktwerking en
technologische innovatie, dan kan het de uitstoot verminderen, de overgang naar
een emissiearme economie maken en haar milieubeschermingsdoelstelling halen.

 

Nadat President Ma Ying-jeou dit jaar had aangekondigd de
Lungmen kerncentrale na veiligheidsinspecties te sluiten, beloofde hij de
Vierde Nationale Energie Conferentie te houden. Dit maakt de rationele
uitwisseling mogelijk van verschillende standpunten over een blauwdruk voor
toekomstige energieontwikkeling. Als het gaat om vraag en aanbod op het gebied
van energie, moet de samenleving duidelijk worden gemaakt dat de echte potentie
om de uitstoot te verminderen ligt bij de energiekeuzes die in de toekomst
worden gemaakt.

 

Al geruime tijd heeft Taiwan stil maar ijverig geprobeerd
haar rol als verantwoordelijk lid van de wereldgemeenschap te vervullen met het
tekenen van bilaterale overeenkomsten en het aangaan van multilaterale
samenwerking. Wij hebben ons best gedaan om praktische stappen te ondernemen
die de initiatieven en de inzet van het Raamverdrag van de Verenigde Naties
betreffende klimaatverandering (UNFCCC) weerspiegelen. Jammer genoeg blijft ons
land zelfs tot op heden uitgesloten van de UNFCCC, ondanks onze wens om op een
betekenisvolle wijze betrokken te worden bij haar bijeenkomsten en
activiteiten. Onze deelname zou het mogelijk maken om de hoognodige steun en
hulp van de internationale gemeenschap te verwerven. Het maakt het ook mogelijk
voor ons om onze ervaring in milieubescherming te delen met de internationale
gemeenschap en andere landen die hulp nodig hebben en om hiermee de kracht van
Taiwan in te zetten in de mondiale actie voor het klimaat.