De opwarming van de aarde en El
Nino hebben geleid tot record brekende temperaturen en extreem weer in de wereld.
In juli van dit jaar waren wereldwijd de gemiddelde gemeten temperaturen op
land en zee het hoogst van alle maanden sinds het bijhouden van deze statistiek
137 jaar geleden begon. In juni bereikte de temperatuur in Taipei 38.7 graden
Celsius, de hoogste in de afgelopen honderd jaar.  Een andere recente abnormaliteit is een
sterke afname van de frequentie van constante neerslag. We kregen in plaats
daarvan te maken met een groot aantal stortregens dat zorgde voor veel onverwachte
overstromingen. Deze overstromingen hebben gezorgd voor schade aan onze
infrastructuur, ecosysteem en gewassen. Er is steeds meer bewijs dat aantoont
dat de klimaatsverandering in gang is. Als we nu geen actie ondernemen om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen, dan ondervinden we later de ernstige
gevolgen daarvan.


Ongecontroleerde economische
groei en overmatige uitstoot hebben geleid tot klimaatsverandering, die een
bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mens. Overheden wereldwijd hebben
zich dit gerealiseerd en sloten daarom in december 2015 het historische Klimaatakkoord
van Parijs. Dit akkoord verenigt alle landen achter een gezamenlijk doel, dat
internationaal maant tot inperkende maatregelen en doelstellingen voor de lange
termijn bevat. Klimaatsverandering is misschien wel het belangrijkste probleem
waarbij de toekomst van de mensheid op het spel staat. Als lid van de
internationale gemeenschap kan Taiwan niet aan de zijlijn staan en moet het met
toepasbare oplossingen komen om recht te doen aan haar naam Formosa, ?prachtig
eiland.?


In juli 2015 hebben wij de Wet Vermindering en Regulering van Broeikasgassen
aangenomen, waarin  ons doel voor de
lange termijn is opgenomen om namelijk onze uitstoot in 2050 verminderd te
hebben tot minstens 50% van de uitstoot  in 2005. Taiwan is ??n van de weinige landen
in de wereld die de doelstelling voor het terugbrengen van de uitstoot van
broeikasgassen in een wet heeft opgenomen. Daarnaast hebben we ons gerealiseerd
dat we ons energierendement moeten verbeteren, energiebesparing moeten
stimuleren en onze industri?le structuur moeten aanpassen. We moeten tevens
onze energievoorziening spreiden door gebruik te maken van hernieuwbare energie
uit zonnekracht, windkracht en van de productie van biogas uit afval van
varkenshouderijen, gebaseerd op het concept van de circulaire economie. We
verwachten dat 20% van onze energie rond 2025 gewonnen wordt uit duurzame
bronnen. Onder het kabinet (Executive Yuan) hebben we ook het Bureau voor
Energie en Vermindering van Koolstof (Office of Energy and Carbon Reduction)
opgezet met als hoofdtaak, het opstellen van een nationaal energiebeleidsplan
en het stimuleren van de omzetting naar nieuwe vormen van energie en de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dit orgaan zal de inspanningen
van overheidsinstellingen co?rdineren en samenwerkingsverbanden tussen de
centrale en lokale overheden opzetten om de uitstoot te verminderen en schone
energie te ontwikkelen.


In mei van dit jaar heeft
President Tsai Ing-wen in haar inaugurele speech duidelijk gemaakt dat Taiwan
niet afwezig zal zijn bij de mondiale inspanningen om klimaatsverandering in te
perken. Ook zal de overheid geregeld de doelen om de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen evalueren, in overeenstemming met het klimaatakkoord
van Parijs. Met deze ambitie hebben we de Wet
Vermindering en Regulering van
Broeikasgassen
aangenomen, waarin periodiek voor 5 jaar opgestelde doelen  zijn opgenomen, die bijdragen aan het versterken
van de capaciteit om op de klimaatsverandering te kunnen reageren en die de effici?ntie
bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen bij
overheidsinstellingen bevordert. Deze aanpak komt overeen met de doelstellingen
van het klimaatakkoord van Parijs om met grotere vastberadenheid de uitstoot te
verminderen, zodat rond 2050 het lange termijndoel kan worden bereikt.  


Er is maar ??n aarde en er is
maar ??n Taiwan. Reden om niet lichtvaardig te denken over de klimaatsverandering
bij het proactief reageren op en het ondersteunen van initiatieven wereldwijd.
Klimaatsverandering is een mondiaal probleem dat nationale grenzen overstijgt.
De acties die we vandaag ondernemen kunnen vergaande gevolgen hebben voor volgende
generaties. Klimaatsverandering vereist niet alleen nationale, maar ook internationale
actie. Overheden kunnen dit niet alleen aan. Vandaar dat ik een dringende
oproep doe aan de internationale gemeenschap om 
erkenning en ondersteuning van het vasthoudend streven van Taiwan naar zinvolle
deelname in de UNFCCC  en deel uit te
maken van het wereldwijde klimaatnetwerk. Wij staan er open en klaar voor  om onze ervaring in milieubescherming te delen
en een bijdrage te leveren dragen aan de internationale inspanningen. Samen met
bevriende landen zullen we de handen ineen slaan voor het behoud van een
duurzame aarde.


Minister Ying-Yuan Lee
Environmental Protection Administration
R.O.C. (Taiwan)