Auteur: Taipei (Pagina 1 van 2)

Taiwan aantrekkelijke markt voor Nederlandse startups

Taiwan is een aantrekkelijke markt voor Nederlandse start-ups. Toenemende vergrijzing en kosten voor gezondheidszorg is in Taiwan een aandachtspunt net als in Nederland. Nederlandse start-ups staan bekend om hoogtechnologische kennis en het vermogen om ervoor te zorgen dat de devices ook echt daadwerkelijk worden geaccepteerd door gebruikers (social design).

Brainport helpt Taipei bij doorontwikkeling incubators
Ook Taiwan kent the battle for talent en wil door incubators door te ontwikkelen talent behouden. Met de MoU tussen Brainport Development en ITRI ondersteunt Brainport Eindhoven, Taipei City in het door ontwikkelen van die incubators.

Lees verder op:
https://www.brainport.nl/nieuws-ontwikkelingen/mou-brainport-taipei-ter-bevordering-samenwerking-startups

Taiwan vraagt steun voor zijn deelname in de WHO

Het genieten van de hoogst beschikbare gezondheidszorg is één van de fundamentele rechten van ieder mens zonder onderscheid naar ras, religie, politieke overtuiging, economische of sociale achtergrond.
– Handvest van de Wereldgezondheidsorganisatie

Nu we beginnen aan deze grote gezamenlijke tocht [naar de Agenda voor duurzame ontwikkeling 2030], beloven we dat niemand zal achterblijven.
-UN Resolutie A / RES / 70/1 van de Algemene Vergadering

Taiwan was in 2017 niet uitgenodigd om de 70e Wereldgezondheidsassemblee als waarnemer bij te wonen. Het heeft echter jarenlang deelgenomen aan de technische vergaderingen, mechanismen en activiteiten van de WHA en de WHO en gestaag bijgedragen tot de verbetering van regionale en wereldwijde netwerken voor de preventie van ziekten. Het heeft met grote inzet andere landen geholpen om uitdagingen in de gezondheidszorg het hoofd te bieden om gezamenlijk de visie van de WHO, dat gezondheid een fundamenteel mensenrecht is, te realiseren. Vandaar dat er brede steun bestaat voor het uitnodigen van Taiwan om de WHA bij te wonen.


Amb. Tom Chou

Door de strategische ligging in Oost-Azië, verkeert Taiwan in vergelijkbare omstandigheden als de buurlanden bij een uitbraak van besmettelijke ziekten en brengen internationale reizigers er vaak een bezoek. Hierdoor is Taiwan kwetsbaar voor grensoverschrijdende besmetting en verspreiding van overdraagbare ziekteverwekkers, wat kan leiden tot hun genetische recombinatie of mutatie die kunnen leiden tot nieuwe infectieuze agentia. Omdat Taiwan niet in staat is de WHA bij te wonen en wordt uitgesloten van volledige deelname aan de technische bijeenkomsten, mechanismen en activiteiten van de WHO, kan Taiwan – vergeleken met WHO-leden – pas na veel vertraging informatie verkrijgen met betrekking tot ziekten en medische gegevens die meestal onvolledig zijn. Dit creëert ernstige hiaten in het bewakingssysteem van de wereldgezondheid en bedreigt het recht van de mens op gezondheid.

Daarnaast worden in alle landen voedingsproducten geconsumeerd, die gemaakt zijn van verschillende ingrediënten afkomstig uit alle delen van de wereld. Volgens een WHO-rapport uit 2015, overlijden jaarlijks meer dan twee miljoen menen door besmet voedsel of drinkwater. Aangezien Taiwan de 18e grootste exporteur en importeur ter wereld is, vormt uitsluiting van het internationale gezondheidsstelsel een bedreiging voor de voedselveiligheid in de wereld.

De WHO behoeft de deelname van Taiwan voor een gezond mondiaal gezondheidssysteem. De kerndoelstelling om de kwaliteit van de gezondheid van de mens te verbeteren, kan worden bereikt indien sprake is van een universele dekking van de gezondheidszorg. Taiwan is het eerste land in Azië dat een nationale ziektekostenverzekering heeft ingevoerd met een dekkingspercentage van 99,9 procent. De medische uitgaven in Taiwan vormen slechts 6,3 procent van het BBP. Taiwan is bereid en dit opzicht in een positie om zijn ervaringen te delen met de WHO en andere landen.

De afgelopen jaren heeft Taiwan zijn rol op het internationale toneel met succes omgevormd van hulpontvanger naar hulpverlener. Het heeft een uitgebreid systeem voor ziektepreventie opgezet en tal van workshoptrainingen georganiseerd om de capaciteit op te bouwen om ebola, MERS, knokkelkoorts en Zika in de Aziatisch-Pacific en de Zuidoost-Aziatische regio te voorkomen, waarmee de collectieve inspanning voor een betere bescherming van de wereldgezondheid wordt versterkt. Anderzijds heeft Taiwan de WHO nodig om de gezondheid van de eigen bevolking te beschermen, evenals die in de regio en de wereld in het algemeen. Door deel te nemen in de WHA en de WHO zou Taiwan de opgedane ervaring met andere landen kunnen delen, tijdig meldingen kunnen doen, informatie over ziekten kunnen verzamelen en een constructieve rol kunnen spelen in de bescherming van de wereldgezondheid. Dit zou een win-win scenario creëren voor Taiwan, de WHO en de wereldgemeenschap.

Dit jaar is de 15e jaardag van de SARS-uitbraak. Vijftien jaar na het verlies van vele levens door SARS, is Taiwan weer op de been en heeft het zelfs een sterker mechanisme voor ziektepreventie ontwikkeld. Een virusinfectie houdt geen halt bij de grens. Alleen wanneer elk lid van de internationale gemeenschap deelnemer is in deze collectieve strijd tegen ziekten, kunnen de negatieve effecten van de volgende potentiële pandemie-uitbraak tot een minimum worden beperkt. Met een belang in het leveren van professionele bijdragen aan de gezondheid en het beschermen van het recht op gezondheid, streeft Taiwan dit jaar om op professionele en pragmatische wijze deel te nemen aan de 71e WHA. Hiermee kan Taiwan onderdeel worden van de wereldwijde inspanning om de doelstelling van de WHO voor een naadloos wereldwijd netwerk voor ziektepreventie, evenals de VN Duurzame Ontwikkeling Doelstelling 3 in 2030, te realiseren, om zo een gezond leven te garanderen en voor een ieder het welzijn te bevorderen.

Amb. Tom Chou
Representative
Taipei Representative Office
in The Netherlands

Bescherm de aarde door klimaatactie op meerdere fronten

Klimaatverandering is wetenschappelijk een feit. De gevolgen daarvan zijn wereldwijd al duidelijk te merken en vormen een bedreiging voor de gezondheid van de mens, de eigen habitat en de duurzaamheid van onze sociaal-economische systemen.

Ook op Taiwan is dat te merken. Alleen al dit jaar kreeg Taiwan te maken met een aantal extreme weersomstandigheden. Begin juni viel er in negen uur tijd 615 mm aan regen in Sanzhi District in New Taipei City in het noorden van Taiwan en viel in de bergstreken rondom Kaohsiung in zuidelijk Taiwan een recordhoeveelheid van 1.446 mm regen. Eind juli werd het eiland vlak achter elkaar door twee tyfoons (Nesat en Haitang) getroffen, een zeldzaam fenomeen dat in de township Jiadong in de zuidelijke kuststreek Pintung in drie dagen zorgde voor een record in regenval van 690 mm.  Deze harde, langdurige regen brak records en veroorzaakte grote schade aan gebouwen. Daarna, in augustus, werd het noorden van Taiwan getroffen door een hittegolf met temperaturen van boven de 37 graden, waarmee alle hittegolf records van de afgelopen 100 jaar werden gebroken. Internationale wetenschappelijke rapporten bevestigen ook dat in 2016 de gemiddelde temperatuur in de wereld de hoogste ooit gemeten was.

Deze voorbeelden vormen onweerlegbaar bewijs dat klimaatverandering een feit is en al gaande is, gepaard met grote gevolgen. We hoeven echter niet te vervallen in doemdenken, maar inzien dat het welzijn van onze planeet onlosmakelijk verbonden is met het overleven van de mensheid en de kans grijpen om met directe actie onze levensstijl te veranderen.

Taiwan is als eiland erg blootgesteld aan de ernstigste gevolgen van de klimaatverandering. In antwoord op de mondiale roep om actie, hebben wij de Wet ter Vermindering en Beheersing van Broeikasgas ingevoerd en het Nationale Actierichtlijnen Klimaatverandering opgesteld om de uitstoot van broeikasgas te beheersen en te verminderen. Inmiddels richt het Broeikasgas Reductie Actieplan zich op zes hoofdgebieden – energie, productie, transport, woon- en bedrijfsgebouwen, landbouw en milieu – met meer dan 200 beleidsinitiatieven, veel hiervan interdepartementaal. De Richtlijnen schrijven ook periodieke vijfjaarlijkse evaluaties voor om daarmee effectief management te garanderen.

Voor de opbouw van capaciteit ter opwekking van schone energie op Taiwan en verbetering van de luchtkwaliteit, heeft de overheid een ambitieus doel gesteld om in 2025 een algehele energiemix van 20 procent hernieuwbare energie en 50 procent gas met een vermindering van kolen tot 30 procent te realiseren. Verder is de Elektriciteitswet aangepast om de ontwikkeling van groene energie te stimuleren, de Energie Ontwikkeling Richtlijn aangenomen en werd door middel van publieke deelname het Energie Transformatie Witboek ontwikkeld om de omzetting te versnellen. Dit zorgt ook voor prikkels gerelateerd aan financiering, investeringen, fondsen en opleiding van personeel, om de ondersteuning vanuit het bedrijfsleven en de industrie te werven bij het ontwikkelen van technologie voor groene energie.

Samengevat, Taiwan doet wat het kan om klimaatverandering tegen te gaan zoals in het Klimaatakkoord van Parijs neergelegd en streeft ernaar om in 2050 de uitstoot van koolstof te verminderen tot 50 procent van het niveau van 2005.

In het mateloze streven naar economische ontwikkeling, hebben samenlevingen overal in de wereld op excessieve wijze fossiele brandstoffen aangewend en hulpbronnen van de aarde verkwist.

Niet alleen met klimaatverandering, maar ook met ernstige vernietiging van het milieu en vervuiling, betalen we daar nu een hoge prijs voor. De jarenlange inzet van Taiwan om hergebruik en vermindering van afval te bevorderen, heeft wereldwijd de aandacht getrokken. In mei 2016 publiceerde de Wall Street Journal het artikel “Taiwan, de Genius van Afvalverwerking.” Het schrijft dat Taiwan, ooit het afvaleiland genoemd, nu als lichtend voorbeeld in de top drie landen ter wereld staat qua initiatieven gericht op het stimuleren van een circulaire economie. Hieronder valt het creëren van een industriële waardeketen, het opzetten van speciale circulaire economische zones en het onderzoeken van zakelijke mogelijkheden voor de noodzakelijke industriële transformatie. Hopelijk bereikt Taiwan in 2022 de status van een circulaire economisch knooppunt in Azië met een gezonde regeneratieve economie die kan blijven groeien en waar tegelijkertijd afval verminderd wordt en helpt de weg aan te geven naar een duurzame wereld.

Wereldleiders, inclusief de Paus, roepen steeds dat er meer gedaan moet worden om de dreigingen van de klimaatverandering te keren. De leider van Taiwan, President Tsai Ing-wen, heeft toegezegd dat het land blijvend een positieve rol zal vervullen bij het streven naar oplossingen die zo hard nodig zijn om onze aarde voor toekomstige generaties te behouden. Met bilaterale overeenkomsten en multilaterale samenwerking, vervult Taiwan al geruime tijd stilletjes haar rol als verantwoord lid van de internationale gemeenschap. Wij willen niets anders dan samenwerken met andere landen en alles te doen wat mogelijk is om klimaatverandering tegen te gaan. Wij delen graag onze ervaring en kennis in milieubescherming, vooral met die landen die echt hulp nodig hebben. Taiwan wil bijdragen aan groen energiebeleid, groene industrie en groene werkgelegenheid, die we moeten creëren om onze planeet te beschermen.

Minister Lee Ying-yuan
Departement voor Milieubescherming
Republiek China (Taiwan)

Pagina 1 of 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén