De Republiek China werd in 1912 op het Chinese vasteland gesticht. In die tijd werd Taiwan door Japan gekoloniseerd. In 1895 stond de Ching met het ‘Verdrag van Shimonoseki’ Taiwan namelijk af aan Japan. De regering van de ROC, gevestigd in Nanjing, begon rechtspraak uit te oefenen over Taiwan op het einde van de Tweede Wereldoorlog toen Japan afstand deed van zijn soevereiniteit over het eiland als gevolg van zijn overgave.

Vier jaar later, nadat de Kuomintang (KMT) in de Chinese Burgeroorlog werd verslagen, verplaatste de regering van de ROC zich naar Taiwan. Sindsdien oefent de ROC onafgebroken, effectieve rechtspraak uit over het eiland Taiwan en een aantal kleinere eilandjes. Zo kwamen Taiwan en het Chinese vasteland elk onder het gezag van een verschillende regering.

De autoriteiten in Peking hebben nooit soevereiniteit uitgeoefend over Taiwan, noch over de andere eilanden bestuurd door de ROC regering in Taipei. Er bestaan meningsverschillen tussen de burgers van de ROC of het nu beter is het status quo voor onbeperkte duur te behouden of een ander soort relatie met het Chinese vasteland uit te bouwen.

Ongeacht welke opinie ze aanhangen, ze delen allen de overtuiging dat hun toekomst op vrijheid, democratie, mensenrechten en de rechtsstaat moet gebaseerd zijn en dat enkel zij het recht hebben over hun toekomst te beslissen.

Omdat het effectieve grondgebied van de ROC in hoofdzaak Taiwan behelst, concentreert de volgende tijdlijn zich vooral op de geschiedenis van het eiland die sinds zo’n 400 jaar geleden werd opgetekend.

Tekening uit het midden van de 17de eeuw van Nederlandse en Chinese koopvaardijschepen die door de oude Anping haven van Tainan varen. (foto ter beschikking gesteld door het National Museum of Taiwan History)

Bron: “De Republiek China in één Oogopslag” Uitgever: Government Information Office

———————————————————————————————————————

De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662

Uitgegeven door J.L. Blussé, M.E. van Opstall, W.E. Milde en Ts’ao Yung-Ho; met medewerking van Chiang Shu-sheng en N.C. Everts.

De Nederlandse vestiging op het eiland Taiwan tussen 1629 en 1661 was in vele opzichten uniek van aard. Op Taiwan heeft de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) voor het eerst pogingen ondernomen om op grote schaal een land te koloniseren en te ontginnen. Het kasteel Zeelandia fungeerde als middelpunt voor de handel van de VOC in de Chinese Zee.

De beste bronnen ter bestudering van deze periode vormen de dagregisters, die een duidelijk beeld geven van de dagelijkse gebeurtenissen in en rondom het kasteel. Zij bieden een schat aan inlichtingen over verkenningstochten, kerstening, onderwijs, handel, de verhouding met China, immigratie van Chinezen en de uiteindelijke verdrijving van de Nederlanders. Voor de geschiedenis van Taiwan in de 17e eeuw zijn de dagregisters bijna de enige bron die beschikbaar is.

De uitgave van de dagregisters bestaat uit een transcriptie van de tekst, aanvulling van lacunes door middel van ander bronnenmateriaal van de VOC (overgekomen brieven) en inleidingen op de opeenvolgende delen.
De bronnenuitgave telt vier delen. Het project is uitgevoerd aan de Universiteit Leiden met periodiek steun van Taiwanese fondsen en in nauwe samenwerking met Taiwanese specialisten. Van de uitgave verschijnt een vertaling in het Chinees door prof. Chiang Shu-sheng, waarvan het eerste deel in Taiwan is gepubliceerd.

Ten behoeve van het onderzoek in VOC-archieven is op basis van de afzonderlijke glossaria (woordverklaringen) van de uitgaven over de VOC in de RGP een algemeen VOC-glossarium samengesteld dat on line raadpleegbaar is.

________________________________________
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662, J.L. Blussé e.a. Grote Serie. Vier delen. Den Haag, 1986-.