De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft jarenlang bij lidstaten aangedrongen om in actie te komen voor de realisatie van een universele zorgverzekering rond 2030. Hoewel geen lid van de WHO, heeft Taiwan sinds 1995 een universele zorgverzekering ingevoerd voor de 23 miljoen inwoners op het eiland.

Het initiatief voor de Nationale Zorgverzekering (NHI) nam Taiwan door de medische dekking in bestaande zorgstelsels voor arbeiders, boeren en ambtenaren, die maar de helft van de bevolking bestreken, samen te voegen. Dit is sindsdien uitgebreid om een gelijkwaardige dekking te realiseren voor alle inwoners vanaf de geboorte, ongeacht leeftijd, financiële status of werkstatus. Daarbij genieten ook alle buitenlanders die legaal werken of wonen in Taiwan, dezelfde dekking.

De NHI is een publiek stelsel dat valt onder de overheid en gebaseerd is op het individueel betalersmodel. De levensverwachting in Taiwan is sindsdien gestegen tot het niveau van de OESO landen, waar vrouwen een gemiddelde leeftijd bereiken van 83,4 jaar en mannen 76,8 jaar. Toch zijn de gezondheidskosten in Taiwan veel lager dan in Europa en Noord Amerika. Met US$1,430 per persoon per jaar, komt dat neer op slechts 6,3 procent van het BNP in 2016. De kosten voor management bedragen minder dan 1 procent van het totaal en het tevredenheidspercentage blijft hoog met 85,8 procent in 2017.

Het zorgverzekeringsstelsel in Taiwan heeft in de afgelopen 20+ jaren een aantal hervormingen ondergaan om het in stand te kunnen houden door veranderingen in het socio-economische landschap. Het invoeren van de Alles-in-een Vergoeding bovenop de Teruggave per Verrichting, bracht sinds 2003 de jaarlijkse groei van gezondheidsuitgaven terug van 12 naar 5 procent. Het innen van de premie is ook veranderd van een zuiver op salaris-gebaseerde naar een inclusief bijkomend vermogen gebaseerde Minister Chen Shih-chung premie, wat tot een overschot in het Nationale Zorgverzekeringsfonds leidt.

Daarnaast is het NHI informatiesysteem in de cloud gezet, wat het toegankelijker maakt voor ziekenhuizen, klinieken en artsen. Wij moedigen ziekenhuizen aan om computertomografie (CT) en magnetische-resonantiebeeldvorming (MRI) scans te uploaden zodat deze beschikbaar zijn bij vervolgconsulten. Een gepersonaliseerde cloud-gebaseerde dienst onder de naam Mijn Gezondheid Bank maakt het ook mogelijk voor patiënten om hun eigen medische dossier in te zien wanneer gewenst.

De overheid heeft een reeks maatregelen ingevoerd om ongelijkheid in de gezondheidszorg onder kansarme groepen te verminderen. Er bestaat zorgtoeslag voor lage inkomens en huishoudens op bijstandsniveau, en voor mensen zonder werk. Ook is de gezondheidszorg verbeterd in gebieden met weinig medische voorzieningen, en is er een Geïntegreerd Systeem voor Bevallingen (IDS) ingevoerd in afgelegen gebieden om daar de medische capaciteiten en kwaliteiten te versterken. Ook zijn de subsidies voor preventieve gezondheidszorg voor inheemse bevolkingsgroepen verhoogd.

In een geglobaliseerde wereld is het onmogelijk voor landen om zelf alle uitdagingen in de gezondheidszorg aan te gaan. Alleen door interdisciplinaire en internationale samenwerking kunnen wij werken aan een mondiaal gezondheidsstelsel dat consistent en kosteneffectief kan voldoen aan de noden van mensen in de wereld op het gebied van de gezondheid, waarmee invulling kan worden gegeven aan het ultieme doel van de WHO namelijk gezondheid voor allen.

Taiwan beschikt over veel ervaring in het opzetten en instandhouden van een universeel zorgverzekeringsstelsel, van beheer van de dienstverlening tot financiering en het omgaan met socio-economische verandering. Anders gezegd, zijn wij van mening dat het gezondheidsstelsel van Taiwan als voorbeeld kan dienen voor andere landen. Taiwan heeft een constructieve rol te vervullen bij de realisatie van een degelijk mondiaal gezondheidsnetwerk, en de beste manier om onze ervaring te delen met andere landen is door deelname in de Wereldgezondheidsvergadering en de WHO.

It is te betreuren dat politieke tegenwerking ertoe heeft geleid dat Taiwan vorig jaar een uitnodiging voor de 70ste WHA als waarnemer werd onthouden. Niet alleen faalde de WHO in de nakoming van haar Grondwet, maar negeerde zij ook de oproep van veel landen en internationale medische organisaties in de wereld om Taiwan hierbij te betrekken. Ondanks dit alles, blijft Taiwan zich inzetten voor het verder versterken van regionale en mondiale ziektepreventie netwerken, evenals het assisteren van andere landen om uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg het hoofd te bieden.

Tegen deze achtergrond, wil Taiwan dit jaar op een professionele en pragmatische wijze deelnemen aan de 71e WHA, als onderdeel van de wereldwijde inzet voor de realisatie van de visie van de WHO om een naadloos mondiaal netwerk voor ziektepreventie te realiseren. Dit gaat ook samen met het Duurzame Ontwikkelingsdoel 3, waarbij het gaat om in 2030 een garantie voor een gezond leven te bieden en het welzijn van iedereen ongeacht de leeftijd te bevorderen.

Daarom dringen wij bij de WHO en gerelateerde partijen aan om de langdurige bijdragen van Taiwan aan de bevordering van de gezondheid van de mens wereldwijd in ogenschouw te nemen evenals het belang en de legitimiteit van de betrokkenheid van Taiwan als een waarnemer bij de WHA dit jaar. Dit, omdat wij de overtuiging hebben dat Taiwan kan helpen om gezondheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Dr. Chen Shih-Chung
Minister van Gezondheid en Welzijn
Republiek China (Taiwan)