Door Chiang Been-huang

Minister van Gezondheid
en Welzijn

Republiek van China
(Taiwan)

 

De Nationale
Zorgverzekering (NZ) van Taiwan  staat
wereldwijd bekend om de lage drempel voor 
toegang tot medische voorzieningen voor burgers. Meer dan 99 procent van
de bevolking is ingeschreven bij de NZ en ongeveer 93 procent van de medische
zorgverleners in het land heeft zich erbij aangesloten.

De basispremie, die verdeeld
wordt over de verzekerde, de werkgever en de overheid, wordt berekend op basis
van het maandelijkse salaris en een vastgestelde premieschaal. Mensen met een
laag inkomen kunnen, indien nodig, vrijstelling of subsidie krijgen voor het
betalen van de premie en bijkomende kosten. Doordat de NZ een betaalbare
universele dekking heeft weten te realiseren, vormt de zorgverzekering geen
financi?le last voor de burger. Deze factoren hebben ertoe bijgedragen dat rond
de 80 procent van de mensen tevreden is over 
het systeem.

Deze gezonde stand van
zaken is echter niet uit het niets gerealiseerd. Vanaf de start in 1995, kampt  de NZ met uitdagingen in de financiering.
Hoewel er in de eerste vier jaar een positief saldo op de balans opleverde,
heeft een stijging van de vraag onder verzekerden geleid tot tekorten in het budget.
Dit noopte de Taiwanese regering om in het totale stelsel fiscale en
structurele hervormingen door te voeren.

Rond 2013 was de tweede
versie van de NZ gereed en werd de supervisie over het systeem toegewezen aan de
nieuw opgezette NZ Administratie (NZA) die valt onder het ministerie van
Gezondheid en Welzijn. Een belangrijk onderdeel van de verandering was het
heffen van een aanvullende premie van twee procent over vermogenswinst en onverdiend
inkomen  ? een maatregel
die bijdraagt aan de financi?le draagkracht van de NZ.

Een andere stap die heeft
bijgedragen aan het succes van de NZ was het werken met de meest recente
informatietechnologie?n. Hierdoor werden procedures gestroomlijnd en
dienstverlening verbeterd, wat  leidde
tot grotere organisatorische effici?ntie en lagere administratieve kosten.

De elektronische zorgpas is ??n van de meest opvallende resultaten van de
toepassing van innovatieve informatietechnologie bij de NZ. De pas, die aan
alle gebruikers van het systeem wordt verstrekt, functioneert als een link
tussen pati?nten en zorgverleners waardoor zorgverleners snel en veilig toegang
krijgen tot de meest recente medische gegevens van pati?nten. De pas is
eveneens een waardevol hulpmiddel om de spreiding van zeer besmettelijke
ziektes zoals SARS te controleren. Het biedt de mogelijkheid om besmette mensen
te monitoren en de dynamiek en controle van dergelijke uitbraken accuraat in
kaart te brengen.

Tijd is belangrijk als
het gaat om medische kwesties en het voorschrijven van de juiste medicijnen op
een kosteneffectieve wijze. De NZ heeft in 2013 PharmaCloud opgezet ? een online
database met farmaceutische gegevens van pati?nten toegankelijk voor zorgverleners.
Dit voorkomt het uitschrijven van dubbele recepten, een teveel aan recepten en
vermindert het risico van schadelijke combinaties van medicijnen.

Gesterkt door de voordelen
met betrekking tot  kosten en effici?ntie
die PharmaCloud biedt, heeft de NZ in 2014 Mijn Gezondheidsbank gelanceerd.
Deze database geeft een gebruiker in minder dan tien minuten toegang tot al zijn
medische gegevens van het afgelopen jaar. Deze gegevens omvatten onder andere
ziekenhuisopnames, medische kosten, poliklinische bezoeken en recepten voor
medicijnen. Door de toegang tot persoonlijke gegevens makkelijker te maken is
het de bedoeling dat gebruikers bewuster worden van hun gezondheid en de
noodzaak om een gezondere leefstijl te leiden leren te waarderen.

Een geautomatiseerd
systeem voor het verwerken van ziekenhuisdeclaraties en terugbetalingen is van
evenredig belang. Dit draagt bij aan het feit dat de administratiekosten van de
NZ slechts 1.07 procent van de medische uitgaven bedragen, het laagste
percentage ter wereld. De omvangrijke database met declaraties, voorzien van de
meest toonaangevende en internationaal gecertificeerde informatiebeveiliging,
maakt het tevens mogelijk voor de NZA om trends te analyseren en statistieken op
te maken.

In de toekomst zullen afnemende
geboortecijfers en een snel vergrijzende bevolking een feit zijn. Taiwan vormt
in deze wereldwijde trend geen uitzondering en een krimpend aantal jongeren zal een zwaardere financi?le last
moeten dragen. Om de toekomstige vraag naar zorg te kunnen inschatten. moet de
vergrijzing meegenomen worden. In 2014 bedroeg het aantal bejaarden in Taiwan
11.95 procent van de gehele bevolking en het is de verwachting dat dit cijfer
de 20 procent zal overschrijden in 2025 en de 40 procent in 2060.

Omdat Taiwan een laag
geboortecijfer en een hogere levensverwachting heeft zal het spoedig de snelst
vergrijzende bevolking in de wereld hebben. Dit zal leiden tot een steeds
kleiner wordende opbrengst aan inkomstenbelasting, waardoor er een grotere druk
op de financiering van de NZ komt te liggen vanwege de uitgaven die gepaard
gaan met de zorg voor een groeiend aantal bejaarden. Het zoeken naar manieren
om de volksgezondheid te verbeteren en de vergrijzing tegen te gaan zijn twee
van de meest belangrijke uitdagingen die de NZ aan moet gaan in de 21e
eeuw en daarna.