In
het deze week verschenen Trafficking in Persons Report 2011 van het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de mensenhandel in de
wereld, scoort Taiwan hoog bij de bestrijding van  mensenhandel. Van de
184 onderzochte landen krijgen 32 landen, waaronder Taiwan, een vermelding in
categorie Tier 1 voor de hoogste scores.


 


In
het rapport krijgt Taiwan een positieve beoordeling voor de maatregelen die
getroffen zijn om mensenhandel te voorkomen en slachtoffers hiervan hulp te
bieden. Verwezen wordt naar de 19 opvangcentra in het land, waar slachtoffers
terecht kunnen voor medische en juridische hulp. Ook zijn er tolken aanwezig en
worden mogelijkheden geboden voor het volgen van een beroepsopleiding. Van deze
opvangcentra zijn er 16 opgezet door de Raad voor Arbeidszaken (CLA) en is er
een gratis hotline die 24 uur bemand is voor advies en bijstand bij de aangifte
van klachten of voor bemiddeling bij loonconflicten.


 


De
CLA meldt dat buitenlandse arbeiders in Taiwan dezelfde rechten en bescherming
genieten als Taiwanezen, ongeacht hun nationaliteit. Regulering en preventieve
maatregelen zorgen ervoor dat de basisrechten van buitenlandse arbeiders in
acht worden genomen en dat zij dezelfde behandeling krijgen bij het wonen en
werken op Taiwan zoals het recht op het minimumloon, vakantie,
overwerkvergoeding en geregelde werktijden. Ook is er een regeling van kracht
die gedwongen repatri?ring voorkomt in geval van voortijdige be?indiging van
het contract.


 


In
het rapport worden aanbevelingen gedaan aan Taiwan om deze bescherming uit te
breiden naar de binnenlandse dienstensector, waaronder werkers in de
huishouding en de zorg. De CLA heeft al op 15 maart 2011 een wetsvoorstel met
betrekking tot de bescherming van deze categorie werknemers ingediend. Aan
lokale overheden worden subsidies verstrekt voor het organiseren van
recreatieve activiteiten voor buitenlandse werknemers en het houden van
workshops over arbeidswetten en regels voor werkgevers en werknemers.


 


Door
middel van voorlichtingscampagnes via de media en het uitgeven van
handleidingen in diverse talen, wil de CLA een grotere bewustwording onder
werkgevers, buitenlandse werknemers en het algemene publiek over de geldende
regels op dit gebied bevorderen.