Maand: oktober 2009

Taiwan en China gaan Bureaus voor Toerisme openen

Na zestig jaar zullen Taiwan en China voor het eerst toestaan dat een Bureau voor Toerisme op elkaars grondgebied wordt gevestigd. Premier Wu Den-yih noemt de opening van het Taiwanees kantoor onder de naam Taiwan Strait Tourism & Travel Association een mijlpaal en een zegen voor het toeristisch verkeer, dat ook Taiwanese steden en gemeenten behulpzaam kan zijn bij het organiseren van toeristenbeurzen op het Chinese vasteland.


 


Het kantoor krijgt van de regering als mandaat, het toerisme naar Taiwan te bevorderen en de informatievoorziening ten behoeve van toeristen te verzorgen en hulp te bieden in geval van calamiteiten. Van januari tot september van dit jaar brachten 680.000 Chinese toeristen een bezoek aan Taiwan. Het Bureau voor Toerisme verwacht dat dit aantal eind 2009 zal zijn opgelopen tot 900.000. Hiermee is China na Japan de grootste bron van toerisme voor Taiwan.  


 


Het Taiwanees kantoor dat in Beijing zal worden gevestigd en begin volgend jaar wordt  geopend, zal geleid worden door Yang Rui-zong. Yang is nu plv.directeur van het kabinet van de premier.


De vestiging in Taipeh van de Chinese Cross-Strait Tourism Exchange Association zal onder leiding komen van plv. secretaris-generaal Fan Guishan van deze organisatie.


 


In december vorig jaar zijn directe vluchten, scheepvaart- en postverkeer tussen de beide zijden van de Straat van Taiwan geopend.

Taiwan wil bijdrage leveren aan bestrijding klimaatverandering


De klimaatverandering tengevolge van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, vormt  ??n van de grootste uitdagingen voor de internationale gemeenschap. Gedurende meer dan twee decennia van samenwerking met andere landen, heeft Taiwan met succes nieuwe visies en technologie?n in zijn milieuprogramma doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een belangrijke verbetering van het milieu op Taiwan en vergroting van het publieke milieubesef. Het heeft er ook voor gezorgd dat in 2008 voor het eerst een afname van de uitstoot van koolstofdioxide werd vastgesteld. In vergelijking met het jaar daarvoor, nam de totale uitstoot van koolstofdioxide uit de energiesector op Taiwan met 4,4 procent af tot 257 miljoen metriek ton. De uitstoot per hoofd van de bevolking nam met 4,8 procent af tot 11,2 metriek ton.


 


Taiwan stelt zijn opgedane ervaring op het gebied van de milieubescherming ter beschikking van andere landen. Taiwan wil met andere landen via bilaterale en multilaterale samenwerking de strijd tegen de klimaatverandering aangaan. Het Taiwanese milieuministerie, Taiwan Evironmental Protection Agency (Taiwan EPA) lanceert daarom twee voorstellen voor internationale samenwerking ter beperking van de klimaatverandering. Het betreft een samenwerkingsprogramma voor koolstofreductie en een Taiwanees initiatief voor internationale samenwerking voor een effici?nt gebruik van fossiele brandstoffen in de wereld en biomassa-energie.


 


Het samenwerkingsprogramma met het buitenland voor koolstofreductie


 


Het beperken van de klimaatverandering is door president Ma Ying-jeou tot speerpunt van beleid van zijn regering gemaakt. In 2008 maakte de overheid de vrijwillige reductiedoelstelling voor koolstofdioxide bekend: terugbrenging van de uitstoot in de periode 2016 en 2020 tot het niveau in 2008 en in 2025 tot het niveau van de uitstoot in 2000.


Vanwege de uitzonderlijke politieke situatie van Taiwan, zoekt Taiwan EPA actief naar samenwerking met landen die bij het klimaatagentschap van de Verenigde Naties, UNFCCC, zijn aangesloten om Taiwan te helpen de reductiedoelen te realiseren. Ook wil Taiwan bij die  samenwerking hulp bieden aan ontwikkelingslanden om met schone ontwikkelingsprojecten de uitstoot van koolstofgassen te verminderen. Taiwan EPA zal niet alleen de eigen milieu-instituten helpen bij het opzetten van samenwerkingsorganisaties in UNFCCC-landen, maar ook met behulp van investeringen via deze samenwerkingsorganisaties in schone ontwikkelingsprojecten bijdragen om de uitstoot in ontwikkelingslanden te brengen tot onder de waarden die de UNFCCC stelt.


Door de samenwerking met UNFCCC-landen en ontwikkelingslanden, hoopt Taiwan zijn reductiedoelen te kunnen realiseren en tegelijkertijd bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld.


 


Taiwanese initiatief voor effici?nt gebruik van fossiele brandstof en biomassa-energie


 


Om de uitstoot van koolstof in de wereld effectief te verminderen, stelt Taiwan een wereldwijd initiatief voor om geleidelijk het meest effici?nte gebruik van fossiele brandstof en biomassa-energie op basis van internationale samenwerking binnen 40 jaar in te voeren.


Elektrische voertuigen zijn het meest energiebesparend en minstens vier keer zuiniger met energie dan conventionele voertuigen. Ook is de toepassing van een koude verbrandingstechniek bij de omzetting van biobrandstof naar eco-kolen voor het co-produceren van energie en warmte, de meest effici?nte  wijze van gebruik van biomassa-energie. Op basis hiervan doet Taiwan een voorstel tot internationale samenwerking voor effici?nt gebruik van fossiele brandstof en biomassa-energie voor opwekking van energie en warmte. Het initiatief gaat uit van het volgende:


Enerzijds, vestiging van energiecentrales in gematigde en koude klimaatgebieden met de grootste vraag naar warmte, waarbij tevens energie wordt getransporteerd naar de tropische en subtropische klimaatgebieden.  Anderzijds, transport van fossiele brandstof en eco-kolen die in tropische en subtropische klimaatgebieden worden gewonnen, naar de gematigde en koude klimaatgebieden voor het co-produceren van energie om de wereldgemeenschap te voorzien van elektriciteit, met inbegrip van de energie voor elektrische voertuigen. Dit voorstel tot mondiale samenwerking zou het meest effici?nte gebruik van energie en energiebronnen mogelijk maken.


 


Toekomstige vooruitzichten


 


Taiwan?s internationale samenwerking zal in de toekomst gericht blijven op continuering van de import van geavanceerde milieumaatregelen en technologie?n ter verbetering van de kwaliteit van het milieu. Het houdt ook in, het delen van de ervaring van Taiwan met andere landen om milieuproblemen te helpen oplossen, evenals het participeren in internationale organisaties en conferenties die milieurichtlijnen opstellen om zodoende ook de internationale ontwikkelingen te kunnen volgen op het gebied van milieubescherming. Taiwan zal zich blijven inspannen om het samenwerkingsprogramma met het buitenland voor koolstofreductie en het Taiwanese initiatief voor effici?nt gebruik van fossiele brandstof en biomassa-energie ter beperking van de klimaatverandering te propageren.


Taiwan?s verwachting is dat lokale, regionale en mondiale milieubeschermingstaken bespoedigd kunnen worden door bilaterale en multilaterale samenwerking ten behoeve van het behoud van de kwaliteit van het milieu, de gezondheid van de mens alsmede voor een duurzame ontwikkeling.


 


Minister Stephen Shu-hung Shen


Environmental Protection Administration


ROC (Taiwan)

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén