Maand: mei 2016

Internationale deelname Taiwan van belang bij bewaking wereldgezondheid

De uitbraak van SARS in 2003 heeft, naar schatting van de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO  op 21 april 2004, aan 774 mensen het
leven gekost. Tot ver buiten de gebieden waar de meeste doden zijn te
betreuren, heeft SARS de wereldgemeenschap getraumatiseerd door de grote
verstoring van de economie met grote gevolgen voor de internationale handel en
personenverkeer in dat jaar en de maanden daarna.

 

Het bleef daar niet bij. Overdraagbare ziekten zoals Ebola
en MERS staken de kop op. Deze vormen de bedreigingen waar wij nog weinig
kennis over bezitten, maar waar wij echt het meest van te vrezen hebben zijn de
bedreigingen die we niet kunnen identificeren. Ondanks de vele specialisten op
het gebied van de gezondheid in de wereld, kunnen nieuwe en niet in kaart
gebrachte ziekten zich snel over de aardbol verspreiden.  Zelfs sneller
dan ooit, gelet op de statistieken van het luchtverkeer die aangeven dat meer
mensen op het vliegtuig stappen en meer plaatsen in de wereld binnen een dag te
bereiken zijn.

 

Het zikavirus dat vorig jaar de kop opstak in Zuid-Amerika,
heeft inmiddels alle continenten bereikt en vormt een uitdaging voor de
inspanning in de wereld om verspreiding van ziekten tegen te gaan. De WHO
becijferde in 2014 dat 17% van alle infectieziekten die leidden tot 750.000
doden per jaar,  wordt veroorzaakt door ziekten die zijn overgebracht. 
Dengue, de ziekte die zich het snelst verspreidt, is in meer dan 100 landen
aanwezig en vormt wereldwijd een potentieel risico voor vier op elke tien
personen.  Vorig jaar registreerde Taiwan met 43.419 gevallen van
besmetting ??n van de meest ernstige uitbraken van dengue sinds 1987. Omdat het
zikavirus door dezelfde soort muskiet wordt overgebracht die ook dengue
verspreidt, is op Taiwan sprake van een verhoogd risico op een uitbraak van
zika.

 

Bewust van het feit dat infectieziekten geen halt houden bij
landsgrenzen, heeft Taiwan vanaf 2009, toen het officieel werd opgenomen in het
uitvoerend raamwerk, zijn verplichtingen op basis van het Internationaal
Gezondheid Reglement (IHR)  nagekomen.  We hebben een IHR Contact
Punt met de WHO ingesteld om regionale en mondiale  ingrepen mogelijk te
maken  in geval van bedreiging van de volksgezondheid.   We
hebben onze controle en mogelijkheden tot ingrijpen ge?valueerd en verbeterd om
tijdig te kunnen voldoen aan de kernvoorwaarden van de Annex IB IHR. Taiwan
volgt nauwgezet de internationale ontwikkelingen om optimaal de veiligheid van
de gezondheid te bevorderen en deze uit te breiden. Als reactie op de uitbraak
van ebola in West-Afrika, hebben we 100.000 setjes met persoonlijke
beschermingsmiddelen geschonken en US$ 1 miljoen gedoneerd voor de
internationale bestrijding van ebola in 2014.  We hebben eveneens vier
training workshops voor gezondheidswerkers en laboranten uit de Pacific en
Zuidoost Azi? gehouden om daarmee de regionale capaciteit te vergroten om
ebola, MERS, dengue en het zikavirus vast te stellen en te bestrijden.
Deelnemers uit 14 landen wisselden ervaring uit en vormden regionale netwerken
voor de aanpak van dergelijke bedreigingen voor de volksgezondheid.

 

Taiwan heeft de waakzaamheid en maatregelen gerelateerd aan
muggen opgevoerd door middel van vier strategie?n: planning van het
gezondheidsstelsel, voorkoming van de import van het zikavirus, grenscontrole
en quarantaine en uitwendige controle.  Er is echter behoefte aan betere
controlemiddelen, effectieve vaccins en een adekwaat bestuur bij klinieken.

 

De bevolking heeft ook te maken met algemeen verbreide en
seizoengebonden gevaren van griep. Eerdere uitbraken hebben laten zien dat
seizoengebonden griepvirussen onze gezondheidsstelsel ernstig kunnen
ontwrichten. Omdat vooral oudere burgers in ziekenhuizen belanden, moedigen wij
de jaarlijkse griepvaccinatie aan om de immuniteit onder deze groep te
versterken.

Door steeds te werken aan de verbetering van onze planning
met betrekking tot de griep, gaan we uit van een mondiale benadering en werken
we hard aan het onderhouden van de meest uitgebreide internationale
gezondheidsnetweken. Om landen te verenigen bij de bevordering van de
veiligheid van de gezondheid in de wereld, bij de preventie van de uitbraak van
ziekten, bij het tijdig signaleren van bedreigingen om snel te kunnen reageren,
hebben de Verenigde Staten de Global Health Security Agenda opgesteld in
samenwerking met de VN-organisatie voor Voedsel en Landbouw (FAO), de
Wereldorganisatie voor het Welzijn van Dieren (OIE). Onder de doelstelling
vallen onder meer de consistente en algemeen onderschreven standaarden als de
IHR en de richtlijnen voor veterinaire diensten  en andere gezondheid
beschermende regelingen. Door zich aan deze regelingen te houden, werkt Taiwan
aan de ontwikkeling van medicijnen  voor de mens,  de veterinaire
samenwerking , en aan de ontwikkeling van een ge?ntegreerd systeem voor
bestrijding van infectieziekten.

 

Deze multilaterale en multi-sectorale benadering is wat
minimaal nodig is om infectieziekten te bestrijden. Terwijl we hopen op een
betere afstemming met de internationale gemeenschap, zijn we bezig met de eigen
reorganisatie om het beste beleid en de beste toepassing na te streven. We
werken aan het opzetten van een nationaal onderzoekinstituut voor overdraagbare
ziekten in het zuiden van Taiwan voor de integratie van middelen en aan het
assisteren van lokale overheden bij de preventie.

 

Voor de goed ingevoerden is het niets nieuws dat een crisis
ergens ter wereld,  snel en makkelijk overal kan uitgroeien tot een
probleem. Mondiale gezondheid vereist dat elke populatie de beschikking heeft
over optimale middelen om dergelijke bedreigingen het hoofd te bieden.

 

Taiwan blijft zich inzetten voor bilaterale en multilaterale
samenwerking in research. Men kan erop vertrouwen dat wij onze buren in de
Pacific en in Zuidoost-Azi? zullen bijstaan bij de ontwikkeling van de eigen
mogelijkheden. Om de hiervoor aangehaalde redenen, zullen wij actief
participeren in de internationale gemeenschap.

 

Een dergelijke participatie zal ertoe leiden dat de
veiligheid van de wereldgezondheid niet langer dodelijke blinde vlekken zal vertonen
door blokkering van de communicatie en door een gebrek aan transparantie.

 

 

Dr. Tzou-yien Lin

Minister van Volksgezondheid en Welzijn

Republiek China
(Taiwan)         

President Tsai Ing-wen ge?nstalleerd

President Tsai Ing-wen heeft vandaag bij haar installatie in
Taipei, in haar inauguratietoespraak bevestigd dat Taiwan zal werken aan het
behoud van de vrede en stabiliteit in de betrekkingen met het Chinese
vasteland. Ook stelde de president met het oog op de urgente problemen in
diverse sectoren waar de nieuwe regering voor staat, belangrijke hervormingen
in de economische, justiti?le en sociale sector in het vooruitzicht. Daarbij
zullen het milieu en het klimaatverdrag niet uit het oog worden verloren. Daarnaast
deed president Tsai een oproep aan iedereen om af te stappen van de
vooroordelen en conflicten uit het verleden en samen te werken aan de opdracht
die de nieuw aangebroken periode met zich meebrengt.

 

Taiwan zal eveneens de uitwisseling en samenwerking met
landen in de regio uitbreiden, in het bijzonder met de ASEAN en India, en
bijdragen aan de structurele aanpassing en duurzame ontwikkeling van de regio.

 

?De betrekkingen tussen de beide zijden van de Straat van
Taiwan vormen een integraal deel van het bouwen aan de vrede en collectieve
stabiliteit in de regio. In dit proces, zal Taiwan een ?betrouwbare bewaarder
van vrede? zijn, die actief participeert en nooit zal laten afweten. We zullen
werken aan het behoud van de vrede en stabiliteit in de betrekkingen tussen de
beide zijden van de Straat. Wij zullen ons inspannen voor het bevorderen van
verzoening in het land, voor het versterken van de democratische instituten,
het consolideren van consensus en het uitdragen van een gezamenlijk standpunt naar
de buitenwereld. Om onze doelen te bereiken, zijn dialoog en communicatie van
absoluut belang. Taiwan zal ook een ?proactieve communicator voor vrede? zijn.
We zullen mechanismen in het leven roepen voor intensieve en routinematige
communicatie met alle betrokken partijen en geschillen effectief beslechten.
Wij zullen bij de betreffende geschillen uitgaan van het principe van bewaring
van de vrede en gedeelde belangen. Als gekozen president op basis van de
Grondwet van de Republiek China, is het daarom mijn verantwoordelijkheid om de
soevereiniteit en het grondgebied van de Republiek China te bewaren. Ten
aanzien van de gerezen problemen in de Oost-Chinese zee en de Zuid-Chinese zee,
stellen we voor om geschillen opzij te schuiven om daarmee gezamenlijke
ontwikkeling mogelijk te maken.

Wij zullen eveneens werken aan het instandhouden van de
bestaande kanalen voor dialoog en communicatie tussen de beide zijden van de
Straat van Taiwan. In 1992 hebben de twee instituten die de beide zijden van de
Straat van Taiwan vertegenwoordigen  (SEF & ARATS), door communicatie
en onderhandelingen, diverse gezamenlijke punten van erkenning en begrip
bereikt. Dit gebeurde in een geest van wederzijds begrip en een politieke
instelling voor het zoeken naar gemeenschappelijk grond waarbij verschillen
naar de achtergrond werden geschoven. Ik respecteer dit historisch feit. Vanaf
1992, hebben meer dan twintig jaren van interactie en onderhandelingen tussen
de beide zijden van de Straat van Taiwan geleid tot uitkomsten die beide zijden
collectief behoren te koesteren en voort te zetten; en dit is gebaseerd op
zulke bestaande realiteiten en politieke bases dat de stabiele en vreedzame
ontwikkeling van de betrekkingen tussen de beide zijden van de Straat van
Taiwan verder moet worden bevorderd. De nieuwe regering zal zaken in de
betrekkingen tussen de beide zijden van de Straat behandelen op basis van de
Grondwet van de Republiek China, de Wet betreffende de betrekkingen tussen de
bevolking van Taiwan en het Vasteland, en andere relevante wetgeving. De twee
regerende partijen aan beide zijden van de Straat dienen de historische bagage
opzij te schuiven en de positieve dialoog aan te gaan voor het welzijn van de
bevolking aan beide zijden,? aldus president Tsai.   

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén